فاگوزیست سوم ( فردین جوادی)

فاگوزیست سوم ( فردین جوادی)

سلام‏ ‏امروز‏ ‏با‏ ‏کتابی‏ ‏به‏ ‏استقبال‏ ‏شما‏ ‏می‏ ‏اییم‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏همان‏ ‏اغاز‏ ‏چاپ‏ ‏توانست‏ ‏به‏ ‏شهرتی‏ ‏خاص‏ ‏در‏ ‏بین‏ ‏کنکوری‏ ‏ها‏ ‏دست‏ ‏پیدا‏ ‏کند‏ ‏.شهرت‏ ‏و‏ ‏هیاهویی‏ ‏که‏ ‏خیلی‏ ‏ها‏ ‏رو‏ ‏به‏ ‏فکر‏ ‏تالیف‏ ‏کتب‏ ‏مشابه‏ ‏انداخت‏ ‏کتابی‏ ‏برای‏ ‏تست‏ ‏های‏ ‏جدید‏ ‏کنکور‏ ‏اما‏ ‏بدون‏ ‏تست‏ ‏……
درست‏ه‏ ‏مولف‏ ‏این‏ ‏کتاب‏ ‏که‏ ‏خود‏ ‏طعم‏ ‏کنکور‏ ‏رو‏ ‏در‏ ‏سالیان‏ ‏نه‏ ‏چندان‏ ‏دور ‏کشده‏ ‏است ‏.‏به‏ ‏خوبی‏ ‏نیاز‏ ‏داوطلبان‏ ‏را‏ ‏فهمیده‏ ‏و‏ ‏تلاش‏ ‏کرده‏ ‏است‏ ‏بهترین‏‏ ‏زمینه‏ ‏را‏ ‏برای‏ ‏اماده‏ ‏کردن‏ ‏داوطلب‏ ‏به‏ ‏کار‏ ‏برد‏ ‏….‏ ‏حال‏ ‏با‏ ‏بررسی‏ ‏این‏ ‏کتاب‏ ‏با‏ ‏ما‏ ‏همراه‏ ‏باشید….
d
اصطلاح‏ ‏درسنامه ‏یا‏ ‏خلاصه‏ ‏درس‏ ‏فکر‏ ‏می‏ ‏کنم‏ ‏برای‏ ‏این‏ ‏کتاب‏ ‏بی‏ ‏فایده‏ ‏باشد‏ ‏چرا‏ ‏که‏ ‏متن‏ ‏ها‏ ‏و‏ ‏توضیحات‏ ‏کتاب‏ ‏نه‏ ‏تنها‏ ‏خلاصه‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏حاشیه‏ ‏نیستند‏ ‏بلکه‏ ‏مطلب‏ ‏اصلی‏ ‏این‏ ‏کتاب‏ ‏بوده‏ ‏و‏ ‏توضیحات‏ ‏ان‏ ‏از‏ ‏کتب‏ ‏درسی‏ ‏نیز‏ ‏بیشت‏ر ‏می‏ ‏باشد‏ ‏
‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏کتاب‏ ‏مولف‏ ‏سعی‏ ‏کرده‏ ‏تمام‏ ‏نکات‏ ‏هر‏ ‏فصل‏ ‏و‏ ‏نکات‏ ‏ترکیبی‏ ‏ان‏ ‏رو‏ ‏با‏ ‏سایر‏ ‏فصل‏ ‏ها‏ ‏به‏ ‏نگارش‏ ‏در‏ ‏اورده‏ ‏و‏ ‏دانش‏ ‏اموز‏ ‏رو‏ ‏تا‏ ‏حد‏ ‏زیادی‏ ‏بی‏ ‏نیاز‏ ‏کند‏ ‏درسنامه‏ ‏ها‏ ‏بسیار‏ ‏مفصل‏ ‏بوده‏ ‏و‏ ‏گاها‏ ‏شاهد‏ ‏توضیحات‏ ‏و‏ ‏تصاویر‏ ‏خارج‏ ‏از‏ ‏کتاب‏ ‏نیز‏ ‏بوده ایم‏ ‏.
نکات‏ ‏این‏ ‏کتاب‏ ‏در‏ ‏بسیاری از مواقع‏ ‏خوب‏ ‏و‏ ‏قابل‏ ‏قبول‏ ‏بوده‏ ‏ولی‏ ‏در‏ ‏جا‏ ‏هایی‏ ‏شاهد‏ ‏اورده‏ ‏‏ ‏شدن‏ ‏نکاتی‏ ‏بوده‏ ‏ایم‏ ‏که‏ ‏شاید‏ ‏در‏ ‏نظر‏ ‏خداننده‏ ‏نکات‏ ‏نابی‏ ‏باشد‏ ‏اما‏ ‏در‏ ‏واقعیت‏ ‏کاربردی‏ ‏برای‏ ‏کنکور‏ ‏و‏ ‏ازمون‏ ‏های‏ ‏ازمایشی‏ ‏ندارد‏ ‏نکاتی‏ ‏که‏ ‏باعث‏ ‏می ‏شود‏ ‏ذهن‏ ‏خواننده‏ ‏از‏ ‏کتاب‏ ‏و‏ ‏زمینه‏ ‏اصلی‏ ‏مطلب‏ ‏دور‏ ‏شود‏ ‏
همچنین‏ ‏توضیحات‏ ‏بسیار‏ ‏این‏ ‏کتاب‏ ‏باعث‏ ‏میشود‏ ‏که‏ ‏دانش‏ ‏اموزان‏ ‏به‏ ‏اشتباه‏ ‏و‏ ‏بن‏ ‏کمبود‏ ‏دلیل‏ ‏وقت‏ ‏بن‏ ‏جای‏ ‏خواندن‏ ‏متن‏ ‏دقیق‏ ‏کتاب‏ ‏های‏ ‏درسی‏ ‏و‏ ‏قت‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏تنها‏ ‏برای‏ ‏‏ ‏خواندن‏ ‏این‏ ‏کتاب‏ ‏صرف‏ ‏کنند‏ ‏که‏ ‏از‏ ‏نظر‏ ‏ما‏ ‏ا‏ ‏ین‏ ‏بزرگترین‏ ‏اشتباه‏ ‏خواهد‏ ‏بود‏ ‏
حال ‏به‏ ‏بررسی‏ ‏فصل‏ ‏به‏ ‏فصل‏ ‏کتاب‏ ‏و‏ ‏توضیح‏ ‏دقیق‏ ‏تر‏ ‏اون‏ ‏میپردازیم‏ ‏
قبل‏ ‏شروع‏ ‏بررسی‏ ‏فصول‏ ‏این‏ ‏نکته‏ ‏رو‏ ‏یاداوری‏ ‏میکنم‏ ‏که‏ ‏زیست‏ ‏سوم‏ ‏بین‏ ‏سه‏ ‏سال‏ ‏کنکور‏ ‏مهمترین‏ ‏بوده‏ ‏چرا‏ ‏که‏ ‏قابلیت‏ ‏ترکیب‏ ‏با‏ ‏تمام‏ ‏فصل‏ ‏هابی‏ ‏‏ ‏سال‏ ‏های‏ ‏دوم‏ ‏پو‏ ‏پیش‏ ‏۱‏ و۲‏ ‏ر.و‏ ‏داراست‏ ‏
فصل‏ ‏۱ |سال‏ ‏سوم
این‏ ‏فصل‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏فصول‏ ‏منم‏ ‏برای‏ ‏کنکور‏ ‏سرا‏ری‏ ‏می‏ ‏باشد‏ ‏
مولف‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏فصل‏ ‏توضیحات قابل‏ ‏قبول‏ ‏و‏ ‏گاه‏ ‏با‏ ‏وسواس‏ ‏زیاد‏ ‏مطالب‏ ‏راتوضیح‏ ‏داده‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏خیلی‏ ‏از‏ ‏بخش‏ ‏ها‏ ‏شاهده‏ ‏اضافه‏ ‏گویی‏ ‏هستیم‏ ‏مولف‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏فصل‏ ‏نکات‏ ‏خوبی‏ ‏رو‏ ‏اشاره‏ ‏کرده‏ ‏و‏ ‏ترکیب‏ ‏خوبی‏ ‏با‏ ‏سایر‏ ‏فصل‏ ‏ها‏ ‏زده‏ ‏اما‏ ‏ما‏ ‏در‏ ‏این‏ ‏فصل‏ ‏شاهد‏ ‏وجود‏ ‏نکات‏ ‏زایدی‏ ‏بوده ایم‏ ‏که‏ ‏اهمیتی‏ ‏برا‏ ‏کنکور‏ ‏نداشته‏ ‏و‏ ‏بیشتر‏ ‏داوطلب‏ ‏را‏ ‏از‏ ‏متن‏ ‏وموضوع‏ ‏اصلی‏ ‏درس‏ ‏خارچ‏ ‏می‏ ‏کنند‏ ‏

111

فصل ۲:

این فصل هم مانند فصل بالا از مباحثمهم و نسبتا اسان کنکور سراسری می باشد این فصل هم مانند فصل ۱شاهد تضیحاتیفرائان و گاها خارج از کتاب هستیم که برای تفهیم بهتر اورده شدهاند امااین کار بی هزینه نبوده و باعث هر چه بیشتر شدن کتابشده است

در این فصل کمتر شاهد نکات بیهودههستیم و مولف تلاش بسیاری کرده و شاهد ترکیب شدن اکثر جانوران همانند ماهی حشرات و… هستیم و سعی شده تمام نکات هریک در یکجا جمه شود کهاین بسیار خوب است و ما از بخش دوم رضایت بیشتری نسبت به فصل اول داشتیم

ss

فصل ۳ و ۴:

این فصلها فصل های مهمی در زمینه ترکیب شدن می باشند به طوری که هرساله و در کنکور و آزمون ها شاهد ترکیب شدن سایر فصلبا این فصل هستیم اون هم به دلیل اومدن جانوران فراوان در فصل ۳ و آمدن بخش های مختلف مغرو هورمون ها درفصل ۴ مولف از پس این بخش ها هم به خوبی برآمده است و نکات و ترکیبات به اندازه و نیاز و حتی خیلی بیش از اون آورده شده و… این فصول هم مورد رضایت ما بود

امتیاز9

فصول ژنتیک درکتاب دیگری بحث شده اند که هنوز به چاپ نرسیده است

بررسی دقیق سایر فصول هم به زودی گذاشته می شود

t

این کتاب فاقد تست می باشد

v

 راستش ایده نوشته شدن این کتاب با این سبک خود یک وجه تمایز خاص می باشد چرا که شاهد کتابی با این سبک  تا کنون نبوده ایم

z

 از نظر کیفیت کاغذ و صحافی هم باید بگویم از کاغذ نسبتا خوبی استفاده شده است و صحافی ان هم در آن چند روزی که آن را بررسی می کردیم خوب بوده

n

   خب این هم از بررسی کتابی که با متفاوت بودن و سنجیدن نیاز داوطلب توانسته به شهرت خوبی در بین کتب دست آید اما حرفی ه ما می خواهیم بزیم متفاوت از این کتاب است اینکه آوردن نکات خوب است ولی این نکته هم باید توجه شود که هرچه قدر هم دانش آموز و داوطلب نکته و توضیح بخواند خیلیاز ان ها سر جلسه و یا به مرور زمان از ذهن دور می شود و بهتر بود بجای دادن ماهی ماهی گیری به داوطلب یاد دادهمی شد چرا که اگر نکات رو خود داوطلب بدست بیاورد و بنویسد این نکات به ندرت از ذهن داوطلب می رود و بیشتر به کار می آید به هرحال بررسیاین کتاب به پایان رسید و این کتاب شاید دریچه ای باشد برای آمدن کتاب های بهتر که بیشتر با آوردن نکات اصلی و یاد دادن نحوه بدست آوردن نکات باشد

 

10 نظرات
  1. اشتراک ها: مرجع کنکور ایران |ایران کنکور – بررسی بهترین منابع کنکور 97

ارسال نظر

CLOSE
CLOSE