تحلیل فیزیک کنکور تجربی ۹۶

تحلیل فیزیک کنکور تجربی ۹۶

رویکرد های جدید:

.در این آزمون نگاه تازه ای به مبحث دینامیک وسینماتیک شده بود.از سه سوال سینماتیک دو سوال کاملا دشوار وتیپ های جدیدی از حرکت در راستای قائم و حرکت بر روی خط راست بودند.

 از مباحث سینماتیک سوالی به صورت نموداری نداشتیم.

استفاده از مفاهیم کاربرد مشتق برای حل سوال ۲۰۸ رویکرد تازه ای از ترکیب ریاضی پیش د انشگاهی تجربی با فیزیک است.

 دو سوال کاملا مستقل و مفهومی از مبحث دینامیک مطرح شده بود که هر دو سوال تیپ های جدیدی در این حوزه بودند.

هر دو سوال مبحث دینامیک حول محور مفهوم نیروی اصطکاک  مطرح شده بود.

.بر خلاف کنکور چند سال گذشته هیچ سوالی به مبحث حرکت دایره ای اختصاص نیافته بود .

سوال های تیپ جدید هم در بخش پایه و هم در بخش پیش دانشگاهی نسبت به سال های قبل افزایش یافته بود.

در هر سه سال اخیر در بخش مغناطیس محاسبه ی میدان مغناطیسی بصورت برداری مطرح شده است. و همین موضوع سوال مربوط به این مبحث را دشوار مینماید.

امسال از قانون گازها به طور مستقیم سوالی در آزمون نداشتیم و بصورت ترکیبی با مبحث فشار و ویژگی های ماده طرح شده بود.

تعداد سوال های ساده نسبت به دو سال قبل کاهش داشت.

سوالات ساده:

۲۱۲و۲۳۳و۲۳۴

سوالات متوسط ساده :

۲۰۶و۲۱۱و۲۱۵و۲۱۷و۲۲۰و۲۲۶و۲۳۵

سوالات متوسط دشوار:

۲۰۹و۲۱۳و۲۱۴و۲۱۶و۲۱۸و۲۱۹و۲۲۲و۲۲۴و۲۲۷و۲۳۰و۲۳۱و۲۳۲

سوالات دشوار:

۲۰۷و۲۰۸و۲۱۰و۲۲۱و۲۲۳و۲۲۵و۲۲۸و۲۲۹

توضیحات مرتبط با سوال

شماره ی سوالات

نام مبحث

سوال متوسطی که با یک مشتق گیری از بردار مکان وجایگذاری در رابطه ی شتاب متوسط حل میشود.تیپ مشابه این سوال در کنکور ۸۷ نیز  مطرح  شده بود.(فصل ۱-فیزیک پیش دانشگاهی)

۲۰۶

سینماتیک

سوال دشواری از حرکت در راستای قائم است.تیپ این سوال جدید می باشد.(فصل۱-فیزیک پیش دانشگاهی)

۲۰۷

سوال دشواری از حرکت بر روی خط راست که برای حل بایستی مشتق مکان نسبت به زمان را تعیین علامت نماییم.مشابه این سوال در کنکور سالهای اخیر مطرح نشده بود.(فصل۱-فیزیک پیش دانشگاهی)

۲۰۸

سوال نسبتا دشوار و دام داری که به مفهوم اصطکاک و قانون سوم نیوتون در راه رفتن بر روی زمین میپردازد.این سوال تیپ جدیدی از مفاهیم مربوط به دینامیک است. .(فصل۲-فیزیک پیش دانشگاهی و فصل۳-فیزیک دوم دبیرستان)

۲۰۹

دینامیک

سوال دشوار مربوط به حرکت دو جسم بر روی یکدیگر است و تلفیق قانون دوم و سوم نیوتون است اگر چه لغزش دو جسم  بر روی یکدیگر در کنکور های قبل هم مطرح شده بود اما اصولا تحلیل حرکت دو جسم بر روی هم از زمره مباحث چالشی  و دشوار برای دانش آموزان است. .(فصل۲-فیزیک پیش دانشگاهی و فصل۳-فیزیک دوم دبیرستان)

۲۱۰

سوال نسبتا ساده و ترکیبی با دینامیک(فصل ۴-فیزیک دوم دبیرستان و و فصل۳-فیزیک دوم دبیرستان)

۲۱۱

کار و انرژی

سوال نسبتا ساده از آینه ی مقعر که این تیپ سوال بارها مورد سوال قرار گرفته است.(فصل۵-فیزیک۱)

۲۱۲

بازتاب و شکست نور

سوال متوسطی ازتلفیق مبحث مربوط به عدسی ها با هندسه است.تیپ این سوال جدید می باشد. (فصل۶-فیزیک۱)

۲۱۳

سوال متوسطی که دقیقا مشابه کنکور ریاضی۹۲ و سراسری خارج از کشور ریاضی۹۵ است. (فصل۵-فیزیک۱)

۲۱۴

سوال نسبتا ساده ای از مبحث گرمای ویژه که با یک نسبت گیری ساده حل میشود تیپ این سوال آشنا و تکراری است.(فصل ۶-فیزیک دوم دبیرستان)

۲۱۵

گرما و قانون گازها

سوال متوسطی که مشابه سراسری کنکور خارج از کشور تجربی ۹۰است.(فصل۶-فیزیک دوم دبیرستان)

۲۱۶

سوالی نسبتا ساده اما مفهومی از رابطه ی مربوط به تعریف فشار شاره است.(فصل ۵-فیزیک دوم دبیرستان)

۲۱۷

فشار و ویژگیهای ماده

سوال نسبتا دشوار و ترکیبی مبحث لوله های یو شکل با قانون گازها است.تیپ تقریبا مشابه این سوال در کنکور سال ۹۳ رشته ریاضی مطرح شده بود(فصل۶-فیزیک دوم دبیرستان)

۲۱۸

سوال دشواری که تلفیقی از قانون کولن و هندسه ی مثلثاتی در مثلث قائم الزاویه است.در کنکور سراسری خارج از کشور۸۸ تیپ تقریبا مشابهی با این سوال مطرح گردیده بود.(فصل۱-فیزیک سوم دبیرستان)

۲۱۹

الکتریسیته ساکن

سوال متوسط از مبحث اتصال کوتاه در خازن های متوالی است.تیپ های دشوارتری از این سوال در کنکورهای سال قبل مطرح شده است. (فصل۱-فیزیک سوم دبیرستان)

۲۲۰

سوال دشوار و طرح  جدید مربوط به اتصال دو خازن شارژ شده و جدا از مولد به یکدیگر است. (فصل۱-فیزیک سوم دبیرستان)

۲۲۱

سوال نسبتا متوسط از مبحث مدارهای تک حلقه که با محاسبه جریان و برابر قرار دادن پتانسیل الکتریکی دو سر مولدE2 مقدار مقاومت حاصل میشود.تیپ این سوال آشنا است. (فصل۲-فیزیک سوم دبیرستان)

۲۲۲

الکتریسیته جاری

سوال نسبتا دشواری که مشابه آن در کنکورهای گذشته مطرح نشده بود.نکته این سوال مربوط به بهم بستن تعداد  n

مقاومت متوالی مشابه و محاسبه ی مقاومت معادل آنهاست. (فصل۲-فیزیک سوم دبیرستان)

۲۲۳

سوال نسبتا ساده از مبحث توان مصرفی یک مقاومت که با یک نسبت گیری رابطه ی اصلی حل میشود.تیپ این سوال آشناست و مشابه آن در کنکور سراسری تجربی۶۹ مطرح شده بود.

۲۲۴

یکی از دشوارترین سوالات این آزمون است که به مبحث میدان مغناطیسی و برآیند برداری نیروی مغناطیسی چند سیم می پردازد این تیپ سوال پیشتر رایج نبود و در سه سال اخیر مورد علاقه ی طراحان کنکور سراسری قرار گرفته است طوری که در هر سه سال اخیر  یک سوال مشابه این تیپ مطرح شده است..(فصل۳-فیزیک سوم دبیرستان)

۲۲۵

مغناطیس

سوال نسبتا متوسطی که تیپ آشنایی از حرکت میله در قاب است که در کنکورسال های ۸۷ و ۹۱ مطرح گردیده بود تنها تفاوت جزیی آن با تیپ مشابه در قسمت اول حل سوال و محاسبه نیروی محرکه ی القایی است که تلفیقی با الکتریسیته جاری می باشد(فصل۴-فیزیک سوم دبیرستان)

۲۲۶

القای مغناطیسی

سوال نسبتا دشواری که تلفیقی از روابط ابتدا(معادله سرعت و محاسبه بسامد زاویه ای نوسانگر جرم و فنر)و میانی فصل نوسان(معادلات مربوط به انرژی مکانیکی) است. (فصل۳-فیزیک پیش دانشگاهی)

۲۲۷

نوسان

سوال دشوار از رسم نمودار مکان-زمان نوسانگر هماهنگ ساده است این سوال بر مبنای رابطه ای است که در تمرین ۲-۳کتاب درسی اثبات آن از دانش آموز خواسته شده است با محاسبه ی پارمترهای این رابطه نمودار مکان – زمان آن را می توان ترسیم نمود.(فصل۳-فیزیک پیش دانشگاهی)

۲۲۸

این سوال نیز از دشوارترین سوالات آزمون است.اصولا چالشی ترین سوالات در موج های مکانیکی سوالات مربوط به نقش موج هستند.این سوال چند مرحله ای و ترکیبی از فصل موج  مکانیکی با فصل نوسان است. (فصل۳و۴-فیزیک پیش دانشگاهی)

۲۲۹

موج مکانیکی

سوال نسبتا دشوار که تیپ جدیدی از سوالات مربوط به تار مرتعش است.(فصل۴-فیزیک پیش دانشگاهی)

۲۳۰

سوال متوسط مربوط به لوله های صوتی باز است با استفاده از رابطه بین طول موج و طول لوله میتوان به راحتی زول موج را به دست آورد.گزینه ۳ دام این سوال است که در صورتی که دانش آموز لوله را با لوله یک انتها بسته اشتباه بگیرد به جواب ۳ میرسد.(فصل۵-فیزیک پیش دانشگاهی)

۲۳۱

موج های صوتی

سخت ترین تیپ های سوالات مربوط به آزمایش یانگ مربوط به محاسبه فاصله نوارهای روشن و تاریک در دو دو طرف نوار مرکزی است (فصل۶-فیزیک پیش دانشگاهی)

۲۳۲

موج های الکترومغناطیسی

سوال کاملا ساده از متن کتاب درسی(فصل۷-فیزیک پیش دانشگاهی)

۲۳۳

آشنایی با فیزیک اتمی

سوال نسبتا ساده که از مبحث فوتوالکتریشاید بتوان گفت ساده تریم مسئله ای که از این مبحث بتوان مطرح کرد مشابه این سوال است. (فصل۷-فیزیک پیش دانشگاهی)

۲۳۴

سوال نسبتا ساده مربوط به فروپاشی هسته ی اتم که با یک معادله ساده قابل حل است.این تیپ آشنا و در کنکورهای متعدد مطرح شده است. . (فصل۸-فیزیک پیش دانشگاهی)

۲۳۵

ساخنار هسته

ارسال نظر

CLOSE
CLOSE