تحلیل فیزیک کنکور ریاضی ۹۶

صفحه اصلی » تحلیل فیزیک کنکور ریاضی ۹۶ » اخبار » تحلیل فیزیک کنکور ریاضی ۹۶

تحلیل فیزیک کنکور ریاضی ۹۶

دیدگاه کلی:

سطح کلی سوالات نسبت به دو سال اخیر کنکور رشته ریاضی کمی دشوارتر به نظر میرسد. سوال های مربوط به  مباحث دو فصل اول  پیش دانشگاهی (سینماتیک و دینامیک)عمقی تر و مفهومی تر مطرح شده اند. درجه ی دشواری سوال های پایه  پایینتر از سوالات پیش دانشگاهی بودند و سوالات مربوط به این مباحث اغلب تکرار تیپ های  کنکور سالهای گذشته  بودند.

رویکرد های جدید:

بر خلاف سالهای قبل هیچ سوالی از مباحث سینماتیک ساده نبود و دانش اموزان فیزیک را با سوالات دشوار شروع کردند.در این آزمون نگاه تازه ای به فصول یک و دو پیش دانشگاهی شده بود.سوالات سینماتیک دشوارتر از کنکور سالهای قبل بودند.به حرکت در راستای قائم و حرکت پرتابی (که اغلب از مباحث سنگین و چالشی برای دانش آموز است)در  این آزمون سه سوال اختصاص داشت  که در چند سال اخیر بی سابقه بوده است.نکته ی جالب در مبحث دینامیک مسئله ی مربوط به  قرقره ی متحرک بود که با اینکه در سال ۹۴ این تیپ سوال ناآشنا مطرح شده بود دوباره در این آزمون به آن پرداخته شد. سوالات ترکیبی مربوط به فصول مختلف کتاب نسبت به دوره های قبل افزایش یافته بود .برای مثال در کنکور دو سال اخیر از مبحث تکانه سوالی نداشتیم ولی در این آزمون دو سال ترکیبی از این مبحث  با فصول سینماتیک و کار و انرژی مطرح شد، یا در فصل آینه ها سوال با مباحث سینماتیک ترکیب شده بود.نکته جالب توجه آوردن یک سوال عینا از مثال کتاب درسی بود که اهمیت مضاعف مطالعه ی تمرین ها و مثال های درسی را نشان میدهد.نکته ی تازه در مورد بودجه بندی آزمون افزایش تعداد سوالات مربوط به مبحث الکتریسیته ی ساکن نسبت به جاری است.همچنین سوالات مربوط به انتهای کتاب فیزیک دوم و قانون گازها ملاحظه ی چشم گیری داشتند.

 سوالات ساده:

۱۶۴و۱۶۹و۱۷۷و۱۹۰و۲۰۰

سوالات متوسط ساده :

۱۶۲و۱۶۶و۱۶۷و۱۶۸و۱۷۱و۱۷۴و۱۷۵و۱۷۸و۱۸۰و۱۸۲و۱۸۶و۱۹۱و۱۹۳و۱۹۵و۱۹۷ و۱۹۹

سوالات متوسط دشوار:

۱۵۶و۱۵۷و۱۶۱و۱۶۳و۱۶۵و۱۷۰و۱۷۲و۱۷۳و۱۷۶و۱۸۱و۱۸۳و۱۸۵و۱۸۸و۱۸۷و۱۸۹و۱۹۴و۱۹۶و۱۹۸

سوالات دشوار:

۱۵۸و۱۵۹و۱۶۰و۱۸۳و۱۸۴و۱۹۲

توضیحات مرتبط با سوال

شماره ی سوالات

نام مبحث

آزمون با این سوال متوسط آغاز میشود.تیپ سوال قبلا در کنکور سال های قبل مطرح شده است و مشابه  مثال درسی ۱۴-۲کتاب دوم دبیرستان است.

۱۵۶

سینماتیک

سوال نسبتا دشواری از حرکت در راستای قائم است(فصل ۱-فیزیک پیش دانشگاهی)

۱۵۷

سوال نسبتا دشواری مربوط به حرکت دوبعدی است که معادله مسیر حرکت مستقل از زمان و به صورت سهمی داده شده است.این تیپ سوال در ده سال اخیر مطرح نشده است.(فصل۱-فیزیک پیش دانشگاهی)

۱۵۸

سوال دشواری از مبحث حرکت پرتابی است.(فصل۱-فیزیک پیش دانشگاهی)

۱۵۹

 سوال نسبتا دشواری در ترکیب مبحث حرکت دو بعدی با تکانه است.(فصل ۱ و ۲ فیزیک پیش دانشگاهی)

۱۶۰

دینامیک

سوال متوسط از سطح شیبدار است.مشابه این تیپ سوال در کنکور سالهای قبل مطرح شده است.(فصل۲ فیزیک پیش دانشگاهی)

۱۶۱

سوال متوسطی از مبحث دینامیک دایره ای است.با دانشتن رابطه ی مربوز به شتاب گرانی با یک نسبت سوال حل میشود(فصل۲ فیزیک پیش دانشگاهی)

۱۶۲

با اینکه مبحث مربوط به قرقره ها در کتاب درسی مطرح نشده است ولی در کنکور ۹۴ قرقره های متحرک مطرح شد و در این کنکور نیز دوباره این مبحث یادآوری شد.(فصل۲-فیزیک پیش دانشگاهی)

۱۶۳

سوال ساده و ترکیبی با دینامیک(فصل ۴-فیزیک دوم دبیرستان و فصل۲-فیزیک پیش دانشگاهی)

۱۶۴

کار و انرژی

سوال متوسطی از منشور و شکست نور که با دنبال کردن مسیر پرتو و خروج آن از منشور زاویه انحراف بدست می اید.(فصل۵-فیزیک۱)

۱۶۵

بازتاب و شکست نور

سوال نسبتا ساده و ترکیبی آینه تخت با مبحث حرکت شناسی(فصل ۲-فیزیک دوم دبیرستان و فصل ۵-فیزیک اول دبیرستان)

۱۶۶

سوال نسبتا ساده که در کنکورهای سالهای مختلف مشابه آن تکرار شده است. (فصل۴-فیزیک اول دبیرستان)

۱۶۷

سوال متوسط و ترکیبی از عدسی ها با سینماتیک.نوع حرکت تصویر از لحاظ تند یا کند شونده بودن تیپ جدیدی است که در این سوال آمده است.(فصل۵-فیزیک۱و فصل۱-فیزیک پیش دانشگاهی)

۱۶۸

سوال ساده که با جایگذاری در رابطه ی چگالی حل میشود(فصل ۳-فیزیک دوم دبیرستان)

۱۶۹

فشار و ویژگیهای ماده

سوال دام دار و نکته داری بود مشابه این سوال در کنکور ۸۴ مطرح شد که البته این سوال تیپ جدیدتر و دشوارتری از تیپ قدیمی آن است(فصل ۶-فیزیک دوم دبیرستان)

۱۷۰

گرما و قانون گازها

سوال متوسطی مربوط به هم دمایی چند ماده است.مشابه این تیپ سوال نیز بسیار مطرح شده است نکته ی مهم در این سوال این است که تمام گرمای ناشی از فلز صرف ذوب کردن یخ میشود.(فصل۶-فیزیک دوم دبیرستان)

۱۷۱

سوال متوسط و ترکیبی با فشار (فصول ۵ و ۶-فیزیک دوم دبیرستان)

۱۷۲

سوال نسبتا دشوار و ترکیبی با فشار در لوله های U شکل(فصل ۵ و ۶-فیزیک دوم دبیرستان)

۱۷۳

سوالی ساده که مشابه آن در کنکور آزاد ریاضی۷۸ مطرح شده است.(فصل ۱-فیزیک۳)

۱۷۴

ترمودینامیک

سوالی ساده که با جایگذاری ساده در رابطه ی کار در فرایند هم فشار حل میشود.(فصل۱-فیزیک۳)

۱۷۵

سوالی نسبتا متوسط از چرخه های ترمودینامیکی که با توجه به اینکه چرخه ها قابلیت مطرح شدن بصورت تیپ های متنوع را دارند این سوال  تیپ جدیدی از سوالات مربوط به چرخه ها می باشد.(فصل۱-فیزیک۳)

۱۷۶

سوال ساده که تنها نیاز به دقت دارد.مشابه این سوال بارها در کنکور سالهای گذشته مطرح شده است.(فصل۲-فیزیک۳)

۱۷۷

الکتریسیته ساکن

سوال نسبتا ساده ای که مشابه آن در کنکورهای سالهای ۷۷ و ۹۰ آمده است(فصل۲-فیزیک۳)

۱۷۸

 سوال ساده ای که عینا مثال ۲-۲۳کتاب درسی است(فصل۲-فیزیک۳)

۱۷۹

سوال زیبا و جدید و مفهومی از اتصال خازن ها به یکدیگر است.تیپ این سوال جدید است (فصل۲-فیزیک۳)

۱۸۰

سوال نسبتا دشواری مربوط به مدارهای دو حلقه است .که با کمی دقت در شکل سوال و صفر بودن مقاومت داخلی باتری۲ میتوان با ساده سازی آن را حل نمود.(فصل۳-فیزیک۳)

۱۸۱

الکتریسیته جاری

 سوال نسبتا ساده و  ترکیبی با ویژگیهای ماده است مشابه این تیپ سوال در کنکور سالهای گذشته مطرح شده است. (فصل۳-فیزیک۳)

۱۸۲

سوال دشوار و تیپ جدیدی از سوالات مربوط به توان الکتریکی است.(فصل۳-فیزیک۳)

۱۸۳

سوال دشوار و جدیدی از نحوه ی قرارگیری و چرخش عقربه ی مغناطیسی حول آهنربا است(فصل۴-فیزیک۳)

۱۸۴

مغناطیس

سوال متوسط از پیچه است که تیپ آشنایی از سوالات مربوط به این مبحث است چیزی که این سوال را کمی از حالت ساده خارج کرده دو مرحله ای بودن آنست که باید ابتدا تعداد دور پیچه محاسبه شود.(فصل۴-فیزیک۳)

۱۸۵

شاید باید متوسط بودن این سوال را به حساب تازه بودن آن بگذاریم.با توجه به اینکه مبحث مبدل ها اخیرا به کتاب درسی سوم دبیرستان اضافه شده است این سوال تیپ جدیدی از مبدل ها است که در کنکور سالهای اخیر از این مبحث سوالی مطرح نشده بود.با اینحال با یک جایگذاری ساده در رابطه ی مبدل ها سوال حل میشود(فصل۵-فیزیک سوم دبیرستان)

۱۸۶

القای مغناطیسی

سوال نسبتا دشوار و تیپ جدیدی از مباحث مربوط به جریان متناوب است.حل سوال نیاز به دقت بالا و تسلط به رابطه ی شار مغناطیسی و نیروی محرکه دارد.(فصل۵-فیزیک سوم دبیرستان)

۱۸۷

سوال متوسطی که تیپ های مشابه آن در سالهای گذشته مطرح شده است.(فصل۳-فیزیک پیش دانشگاهی)

۱۸۸

نوسان

سوال متوسطی که تیپ های مشابه این سوال نیز در سالهای گذشته مطرح شده است.(فصل۳-فیزیک پیش دانشگاهی)

۱۸۹

سوال ساده ای که رابطه ی آن بعنوان  تمرین کتاب درسی آمده است و دانش آموز برای حل این سوال فقط باید با پارامترهای رابطه را بداند.(فصل۳-فیزیک پیش دانشگاهی)

۱۹۰

سوالی ساده که با یک جایگذاری ساده در رابطه حل میشود.(فصل۴-فیزیک پیش دانشگاهی)

۱۹۱

موج های مکانیکی

سوال نسبتا دشوار که تیپ جدیدی از سوالات مربوط به تار مرتعش است.(فصل۴-فیزیک پیش دانشگاهی)

۱۹۲

سوال متوسطی که تیپ آن در سراسری تجربی ۸۷ هم مطرح شده است.(فصل۵-فیزیک پیش دانشگاهی)

۱۹۳

موج های صوتی

سوال نسبتا دشواری که گر چه در این چند  سال اخیر مورد علاقه ی طراحان کنکور سراسری بوده است ولی به دلیل پیچیدگی  های رابطه ی آن حل آن نیاز به دقت بالایی دارد. (فصل۵-فیزیک پیش دانشگاهی)

۱۹۴

با اینکه تیپ سوال جدید است اما سوال نسبتا ساده ای می باشد. (فصل۶-فیزیک پیش دانشگاهی)

۱۹۵

موج های الکترومغناطیسی

سوال متوسطی که تیپ های مشابه آن در سالهای اخیر نیز مطرح شده اند. (فصل۶-فیزیک پیش دانشگاهی)

۱۹۶

سوال متوسط و تیپ جدیدی از مبحث فوتوالکتریک است(فصل۷-فیزیک پیش دانشگاهی)

۱۹۷

آشنایی با فیزیک اتمی

سوال دشواری است که اگر با استفاده از رابطه ی ریدبرگ مستقیما حل شود زمان گیر است اما اگر توجه شود که بسامد مربوط به ناحیه ی مرئی است نیازی به استفاده از رابطه ی ریدبرگ نمیباشد. (فصل۷-فیزیک پیش دانشگاهی)

۱۹۸

سوال نسبتا دشوار و تیپ جدیدی از سوالات مربوط به نیمه عمر است. (فصل۸-فیزیک پیش دانشگاهی)

۱۹۹

آشنایی با ساختار هسته

سوال ساده که از متن کتاب درسی استخراج شده است. (فصل۸-فیزیک پیش دانشگاهی)

۲۰۰

4 نظرات
  1. اشتراک ها: مرجع کنکور ایران |ایران کنکور – صفحه ویژه کنکور 96

  2. اشتراک ها: تحلیل فیزیک کنکور ریاضی ۹۶ - جدید 96 جدید 2017

ارسال نظر

CLOSE
CLOSE